Christian Fischer

DatoStedKilde
Død :28.01.1704Todbjerg sognKilde

Stilling : Forpagter på Lavengård

Adresse : Til Laungaard (Todbjerg sogn)
Døde på en gård i Hårup, Linå sogn
Noter : Scannet og OCR-behandlet fra bogen Silkeborg Slot 3. Del side 80:

Blandt ovenomtalte Mathias Fischers efter Broderen arvede Gods var altsaa ogsaa Gods i Laven By. Paa en af Gaardene her - "Lavengaard", nu "Laven Hovgaard" - sad omkring 1700 en Søn af Mathias F.: Christian Fischer. Lad mig her indskyde, at Mathias F. foruden denne Søn havde en Datter Johanne Christine F., som ogsaa - senere - blev knyttet til Lavengaard, idet hun blev gift med Major Andreas Bornech, som en Tid boede her. Vi vil i det følgende komme til at beskæftige os med disse Navne.
Til Lavengaard laa sandsynligvis den Jord, som i sin Tid dreves fra Dyrnæs (se Silkeborg Slot I) og maaske var Slottets Ladegaard, saaledes bl. a. den Del af Marken, der kaldes ,,Dyrnæs-Fang". Omkring 1700 var Lavengaard sikkert en Bondegaard som de andre Laven-Gaarde, hvis Hartkorn foran er opgivet, men disse Gaarde er saa af Mathias F. lagt ind under Lavengaard, ligesom de sammesteds nævnte Mollerup-Gaarde var det. Det tilliggende Gods var altsaa takseret til c. 47 Tdr. Hartkorn.
Christian Fischer var gift med en Datter af Mourits Hansen paa Rask, hun kaldes paa Stamtavlen for Maren Mouritsdatter Høyerslev.
Gjærn Herreds Tingbøger nævner ham første Gang i 1696. Moderen synes, straks efter Mandens Død i 1691, at være flyttet fra Farregaard til Lavengaard. Maaske har hun da sat en Bestyrer paa den første. Den sidste har hun vel saa selv drevet i nogle Aar, indtil hun antager Sønnen Christian som Bestyrer eller Forpagter. I 1696 ses han i al Fald at have været en af Delene. Da stævner Daniel F. nemlig de Laven Bønder for at have ryddet og derefter pløjet i hans Del af Raaballe Skov. Og da er Fru Marie ,,hid citeret", om hun som deres Husbond har noget hertil at svare. Ved denne Lejlighed møder Christian F. ,,paa sin Moders Vegne". Og det er vel da ogsaa Fru Marie, der har staaet bag i 1695, da Herredsfoged Mathias Friis' Enke i Javngyde, stævnes for et for højt Salær, hendes Mand har taget ved et Skifte i Mollerup - et Øg. Hun repræsenteredes ved denne Lejlighed ogsaa af Sønen og dertil af Carl Augustinus Rosse (el. Rose), en Mand, vi træffer andet Steds, bl. a. ved et meget muntert Optrin i Linaa Kro i 1696.

FarMor
Mathias FischerMarie Götschen
ÆgteskabBørn
- Maren Mouritsdatter Høyer 10.04.1698 - Mathias Fischer
1701 - Gjertrud Marie Fischer
22.01.1701 - Johanne Christine Fischer
19.06.1703 - Mouritz Christian Fischer

Christian Fischer
-
Død: 28.01.1704
Mathias Fischer
-
Død: 1691
Marie Götschen
Født:1640
Død: 1699
Thomas Clemensen Fischer
Født:1583
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29.10.1999