Troels Winther
Troels Winther
Dato Sted Kilde
Født : 1430 ca. Kilde
Død : 1510 Brøns Se under født.
Stilling :  Herredsfoged, sandemand
Arbejde: :  Gårdmand på Astrupgård
Noter : Fra bogen 10 GENERATIONER MED ROD I MARSKEN af Svend Jacobsen og Hans-Ole Mørk - 1996
(Scannet og OCR-behandlet af Peer Fischer Holm.)

TROELS WINTHER, formentlig født omkring 1430/40 død 1503/14
Gårdmand på Astrupgård, Brøns sogn, Hviding herred.

Nævnes i alt 16 gange i årene 1470-1503 i forskellige tingsvidner, først som herredsfoged i Hviding herred, senere som sandemand, efter at sønnen Svend Troelsen har overtaget hvervet som herredsfoged. Af et tingsvidne fra 1514, som er et arveforlig mellem hans børn, fremgår. at han er død.

På enkelte bevarede originaldokumenter findes hans segl endnu, som viser et våben 

Gift med METTE, som lever endnu i 1514 ifølge ovennævnte arveforlig. 4 børn kendes, se nedenfor.

Børnene kendes fra arveforliget, hvor de nævnes ved navn og dørenes ægtefæller nævnes. På grund af dette arveforlig er der ingen grund til at tro, at Troels Winther har haft flere børn, der har nået voksen alder.

Kendskabet til Astrupgard-slægen skyldes oprindelig nogle slægtsoptegnetser, foretaget af provst Niels Nielsen Astrup i Roager, som hans søn medbragte til Norge, og som siden er blevet opbevaret hos den norske del af slægten. Optegnelserne bygger hovedsageligt på gamle dokumenter, som provsten i sin ungdom har studeret på fødegården. Det er formentlig delvis de samme dokumenter, som vi andre i dag kan læse i f.eks. Hviding herreds tingbog 1741, hvor gårdens daværende ejer, sognefoged Peder Bjørn, lod tinglæse 26 dokumenter tilbage fra 1488 vedrørende gårdens jordtilliggende o.a.

Slægtsoptegnelserne er karakteristiske ved, at så længe oplysningerne gælder de mandlige besiddere al selve gården. er de korrekte nok, men det, der er nævnt om konerne, er mere fantasipræget.

Om Troels Winthers kone Mette hedder det f.eks., at hun var datter af "velbårne junker til Trøjborg Peder Rantzau", og dette er givetvis ikke rigtigt. Selvom Troels Winther måske var lavadelig. hvilket i øvrigt er uklart, ville han næppe have mulighed for at ægte en datter fra den fornemme Rantzau-slægt, og rent kronologisk kendes ingen Peder Rantzau til Trøjborg, der kan passe som far til Mette. Oplysningen skal formentlig ses som en fantasifuld forherligelse af det faktum, at der til Astrupgård hørte nogle enge i Misthusum, som blev kaldt Peder Rantzaus enge.

Vedrørende Troels Winthers forfædre fortælles det i de omtalte slægtsoptegnelser, at hans far var en adelsmand fra Vendsyssel ved navn Svend Winther, som havde dræbt en anden adelsmand i en duel og derfor var flygtet til fystedømmet Slesvig. Her ægtede han Anna, datter af velbårne Eiler Juel til Astrupgård og fik gården med hende. Om denne beretning må man sige, at det meste nok  ikke passer Det er meget sandsynligt, at Troels Winthers far har heddet Svend, da hans formentlig ældste søn hedder Svend, men at han skulle komme fra Vendsyssel. er meget tvivlsomt. Det er ikke muligt at finde en adelsslægt Winther deroppe fra, som han passer ind i. Han er givetvis fra egnen, hvor navnet Winther i 1400-tallet forekom både i Skærbæk og i og omkring Ribe.

En sammenhæng med en Juel-slægt er også sandsynlig, men om det er som ovenfor anført, kan ikke siges. Den noget særprægede præst Johannes Oldendorp i Haderslev (1524-1566)skriver i sin selvbiografi, at hans mor var fjernt beslægtet med Astrupgård-slægten, og at de begge stammer fra en Juul-slægt, der var udbredt i Ribe og i Hviding herred. Efter Johannes Oldendorphs formulering kunne det ligeså godt være Troels Winthers kone, der var af denne slægt, og i det hele taget må sammenhængen siges at være helt uklar.

Det skal til slut pointeres, at der intet dokumentarisk belæg er for eksistensen af personerne Svend Winther, Anna Juel og Eiler Juel, hvorfor alle de uhyre mange anetavler, hvor Troels Winther optræder bør stoppe med ham. Fremtidig forskning må så vise, om der kan skaffes rimeligt grundlag for at føre slægten længere tilbage.
 

Ægteskab Børn
? 1472 - Peder Troelsen

Troels Winther
Født:1430
Død: 1510

-
-

 
 
 
 
 
 
 

-
-

-
-

 

-
-

 
 

-
-

 

-
-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Win-Family v.6.0 Webmaster -------- Homepage 29.10.1999